讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

浙江快乐12怎么玩:时代 | 民国鸿门宴:孙中山与满清皇族的尴尬饭局

来源:讲历史2018-09-30 09:31:02责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】文 | 李夏恩转自《新周刊》第450期(id: new-weekly)本文已获授权在中国人的生活中,吃饭永远是头等大事。而政治的刀光剑影经?;岱诺椒咕稚辖?,所…

浙江快乐12 www.a4sz.com <rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn"><rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn"><rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn">

wén|xiàēn

zhuǎn xīnzhōukān 450(id: new-weekly)

běnwénhuòshòuquán

zàizhōngguóréndeshēnghuózhōng,chīfànyǒngyuǎnshìtóuděngshì。 érzhèngzhìdedāoguāngjiànyǐngjīngchánghuìfàngdàofànshàngjìnháng,suǒyǒuzhèxiēfàndōuyǒutǒngdemíngchēng,jiào 鸿hóngményàn 。 

jiāchǎngzhōngguóshìdefàn,yǒushíjiùxiàngchǎngmàoxiǎn,zhōuzāomǎnzuòwèijiēshìqīnpénghǎoyǒu,shǒuhánxuānzhīxīn怀huáiyuànduì,shènzhìàncángshā。 

shǐshàng,liúbāngjiùjiāguòchǎngwēidefàn,zhōuwéidōushìtuīfānqíncháodexiǎohuǒbàn,lǐngtóudejiàoxiàng,hàochēnghěnnéng。 tiānliúbāngnénglehěnduōjiǔ,chīlexiēzhūròushēn,dànzhēnzhèngràngnánwàngde,shìduìfāngjiānglǐngxiàngzhuāngjiàn。 

zhèzhīshìhòurénxiěxiàdeguānfàndejīngsǒngshì,zhèchǎngfànhěnnéngcúnzài,dànfányǒudiǎnluókǎonéngderéndōuzhīdào,xiǎngshāliúbāngnéngzhīshì()hòu()rén(qiān)dezhuàn。 shì rénwéidāo,wéiròu dechǔjun1yíng,xiàngniēliúbāngfǎnzhǎng,wéishímeyàoyòngjiànzhèmewén,yòuzhèmelowdeshǒuduànláishārén?

zhēnkànshuǎng,xiàngwánquánhuànzhàngxiàzhíláng,shàngláidùnluàndāoduòle便biànshì。 shùn便biànshuō,zhàngxiàzhíqíndedāoshǒuzhōnghěnnéngyǒuhánxìn,dāngshízhèngshìmíngzhíláng。 

鸿hóngményànnèirónghěnnéngshìzhēnshíde,dànzhèchǎngshǐshàngzuìyǒumíngdefànquèràngrénqiānchángguàleliǎngqiānduōnián。 jiùzàiqiánniánháiyǒudǎoyǎnbèizhemíng,fànzhòngpāidiànyǐng。 

guǎn鸿hóngményànzhēnjiǎ,zài1912nián9yuè11dechǎngfànquèshìzhēnzhēnshíshíde  mìnglǐngxiù,mǎnqīnghuángtáng,derénjīntiāndejiǔyǒu,zhōngguódefànjīngchángzhànchǎngbāndàojiǔzhuōzhīshàng。 

1

sūnzhōngshān

、 huángxìngmǎnqīnghuángdegānyànhuì

1912

nián9yuè11dezhèchǎngfànshìzuìhǎodequánshì,jìnguǎnshíshàngbìngméiyǒumeshā,dàn使shǐcānjiādeliǎngwèirén  zhōnghuámínguódechuàngjiànzhě、 mìngdǎnglǐngxiùsūnwéndetóngzhìhuángxìngbèigǎnān。 dāngfàntīngshí,zhèliǎngwèimìnglǐngxiùjiùxiànleréndezhòngzhòngbāowéizhīzhōng。 huántīngzhōu,zuòmǎndezhèngshìmenduōniánzhìmìngdezuìrén  mǎnqīnghuáng。 

zàizhèniánde2yuè12,zhèèrréndòngdemìnggānggāngqiángzhànlezhōngguózhǎng268niándemǎnqīngwángcháoxiàngxīnchéngdezhōnghuámínguógǒngshǒuràngchūzhèngquán,duìzhèqúnqiánqīnghuángláishuō,zhījiān便biànguójiāwáng,lìngrénèwànchànghèn。 

érjǐnjǐn7yuèhòu,zhèxiēhuángjiùzàiqiánqīngnèixiéchéntóngde,yāoqǐngdechóucānjiāshèngyàn,zhèzhōngnándàoméiyǒuyǐncángshímeyīnmóuma?huòhuìxiàngzhōngguóshǐshàngchǎngdiǎnxíngdeshāde鸿hóngményànyàng,zhèxiēqiáncháoqīnguìànzhōngshè,zhuāndàizhèliǎngwèicéngbèigòuqiánchádepàndǎngzéitóuluówǎng,xuěwángguózhīchǐ?

<rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn">

 

dànzhèchǎngfànshàngshímeméiyǒushēng,fǎnérchōngmǎnlehuānqiàyuèdefēn,zhìshǎoduìxiēqiánqīnghuángláishuōshì。 huángdedàibiǎolúnduìzhèliǎngwèideshǒudǎngkuíbiǎoleqíngyángdezhùjiǔ,shèngzànsūnwénhuángxìng jiēfēichángzhīrén,suǒnéngjiànfēichángzhī 。 

érzhèchǎngtuīfānwángcháozhèxiēhuángquándemìng,shìduānlàizhèèrrén dòngguānqiānniánzhīshǐ,èrshíshìzhīshíjiān , shùshíniánkǒuxīn,shǐgòngde ,jiāng fāngzhūhuáshèngdùn,duōràngyān 。 

érhuángxìng zhuānzhìzhèngqiúzhīshàng,fēijiànshègòng,bǎoquántóngbāo zuòwéiduìzhèqúnzhōngguózhuānzhìwángcháodàidexiè。 zhìshǎozàiniánqián,jǐnjǐnshìzhèyàngdeyán,jiùràngmǎnqīnghuángjiāngsūn、 huángèrrénsòngshàngduàntóutái,dànxiànzài,menquèbīnzhǔhuānqià,duìcéngjīngdeshānhuòyāoyánbiǎoshìyóuzhōngderèntóng,zhuǎnbiànzhī,yóu使shǐrénjīngwànfèn。 

dànhěnkuài,zhèchǎngfàndezhēnshímiàn便biànchūduān,zhīyàobēichúnjiǔ,jiùguànmiǎntánghuángdemiànshā。 jìnguǎnzhèxiēqiánqīnghuángréngránjiǎnhuān,dànduìzhèliǎngwèimìnglǐngxiùláishuō,fēnquèkāishǐgānlái,qiánqīngjìnzhīhuángzǎitāozǎixúnjìngránjìngzhíxiànghuángxìngsūnwéngǒngshǒuzhìxiè,biǎoshì yōudàitiáojiànshènméngxiānshēngwéichí,gǎnxiè 。 

<rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn">

huángxìngxiàng

zhèláidetuīxīnzhìshírànghuángxìng jiǒngzhīsuǒ ,zǎitāo、 zǎixúnyòukāishǐyīnqínquànjiǔ,zàiyòuchūdeliúshēngkāishǐzòu,shuōchàngdeshìjīngmíngjiǎotánxīnpéidemǒujīng,háiwènhuángxìng: xiānshēngfǒu? quánránhuángxìngběnrénduìqiàotōngderánshéntài。 

 guāntiántián,zhīwángguówéishì,lìngrénhàn。  zhèshìhuángxìngduìzhèchǎngfàndezuìzhōngpíngjià。 1912niándezhèchǎngfànkànláigèngxiàngchǎngguànmiǎntánghuángdenào,dànzhèqiàqiàshìzhōngguóshìfàndezhī,xiāofēnzhēng,huàwéiyǒu,gòngqiánxián,xiéshǒuwèilái  dāngránshìdewèilái。 duìfàndeshuāngfāngláishuō,zhèshuōshìchǎngyànhuì,shuōshìchǎngjiāo。 

zuòwéideshǒu,mìngzhězàizhèhuòróngjiājiǎng,tóngshídàozhèqúnqiáncháorèntóngmìng,ānxiànzhuàng,zàidekǒutóubǎozhèng
érduìzhèqúnqiánqīnghuángláishuō,menchénggōngxīncháodemìngwěirénpānshàngleguān,zhìshǎozàijiàndewèilái,yǎngzhàngmìngzhěchéngnuòdeyōudàitiáojiànbǎoquánmenzàiqiáncháoderónghuáguìzàixīncháochuò  zhèshìmenzhēnzhèngguānxīndeqiē。 

cónghòuláideshǐláikàn,shuāngfāngdōufènwéibèiledechéngnuòduìfāngdewàng。 jǐnjǐnniánhòu,sūnwénhuángxìngjiùzàichéngwéimenqīnshǒuzàodeguójiāyánlìngtōngdepàndǎngtóu,bèiliúwánghǎiwài
érqīngshìzài1917niánjiùkāishǐledechǎngnàobānde,18niánhòu,háijìnhángleèr。 

2

1913

niándezǒngtǒngfàn,càidānzhōngàncángxuán

1913

nián10yuè10,shìxīnchéngdezhōnghuámínguódeguóqìngjiē,àorénxúncānjiālechǎngdiǎnxíngdezhōngguóshìfàn。 zhèwèiwǎnqīngláijiùchángzhùzhōngguódeshízhèngguānchájiā,jìnguǎnzàiduìwàixuānchuánzhōngbiǎoshìduìzhèniánqīngdegòngguóchōngmǎnleguānqíng,dànxià,duìzhèguójiādewèiláiqiánjǐngbiǎoxiànchūshēnshēndeyōu。 

1911niánmìnghòu,zhèguójiāyòuzàizhèniánxiàtiānbàoleèrmìng,huòzhěànzhèngdeshuōnǎishìchǎngpànluàn,dehuài使shǐzhèniánqīngdeguójiāzhùjīncáinéngwéiyáoyáozhuìdecáizhèngzhuàngkuàng。 zhìshěng,jīndōuzàipànchángdebiānyuánpáihuái。 tóngshízhīyǒuwàiguóshì,fāngnéngbǎozhèngzhōnghuámínguóderènzhèngshìzǒngtǒngyuánshìkǎidebǎozuòwěndǎo。 

zhètiānqiàhǎoshìyuánshìkǎizǒngtǒngdejiùzhíshì,shìzhīhòu,rányàoduìláibīnshèyànkuǎndài,xúnshìcānjiāzhězhī。 zàitángdetīng,xúnxiànxuánguàdesūnwénhuángxìngdehuàxiàng,jīngbèiqiāoshēngzhāilexià,zàijiānchōngmǎnchéndejiān  menxiǎnránjīngzàiduìyuánshìkǎizhèngdekǒuwèi,xīndezhèngyàoduìshìjièxiànshàngfèndeguóyàncān。 

xúnxiǎoxīnshōucánglefènguóyàncàidānkuīchūxīnzhèngdeyòngsuǒzài。 zhèchǎngzhēnduìwàibīndezhōngguóshìfànbāokuòmiàn、 lànhuǒtuǐ、 lóngcàizhèyàngchuántǒngdezhōngguócàiyáo,tóngshíbāokuò西hóngshìtāng、 lànniú、 lěngshuǐzhā、 xìngréndīng、 luóbīng()lín(líng)zhèyàngde西shìcāndiǎn,shènzhìshàngcàideshùnshìtāngzuòwéitóupái,érbīnglínzuòwéizuìtiánpǐnde西shìshùn。 

yuánshìkǎizhèngdeyònghěnmíngxiǎn,wàngràngcānjiāyànhuìdewàiguó使shǐjiēguāncháyuánkàndàoxiàng西fāngkàolǒngdexīnzhèngdexíngxiàng,zhèzhèngyào西fānglièqiángdecáizhèngzhīchíduìxìngderèn  zhèshìyuánshìkǎiwéizhèdùnfànsuǒshèxiàde。 

huìhòu,shēncáiǎipàngdeyuánshìkǎiguó使shǐjiēzhànzàipāishèyǐng,便biànzàixíngshìshàngzhèngmíngwèidexìngjīngdàole西fāngguólièqiáng,tóngshíshìguóshèhuìderèn。 

guàxūnzhāng、 shēnzhedeguówàijiāoguānzàibǎocānlezhèdùnzhōng西defànhòu,bìngméiyǒuràngzhèniánqīngguójiādelǐngdǎozhěshīwàng,ànzhàodāngshízuìzhemíngdeshízhèngpínglùnyuánxīnsēndeshuō,zàizhèchǎngfànzhīhòu,yuánshìkǎide xiànwèiránwěntàishān 。 

dāngyuánshìkǎixiàlìngjiěchúèrmìngpàndǎngyǒuguāndeyuándewèi,bìngjiànjun1zhèngzhíchùláizhíhángjun1shìwēiquánzhèngzhìshí,guólièqiángzàipánglěngyǎnpángguān,1914niánmíngxiǎnwéide zhōnghuámínguóyuē bānshí,menmíng。 

menshènzhìcānjiāleyuánshìkǎidetiānshì,méiyǒurénchū,yīnwéishímenběnshēnjīngxiànshìjièzhàndezhǎozhīzhōngnán,zhīyǎnzhēngzhēngkànzhezhèdōngzuìdeguójiālúnxīndeběnzhīshǒu。 érběn,qiàqiàshì1913nián10yuè10cānjiāchǎngfàndeguójiāzhī。 

1913

niánzhèchǎngfànjiūjìngdàoleduōshǎozuòyòng?cóngmǒuzhǒngshàngshuō,jiùxiàng1912niánqiánqīnghuángshìzhāodàisūnwénhuángxìngdeyànhuìyàng,dexiàngzhēngxìngshísuǒdezuòyòng。 gōngchóujiāocuòzhījiāndekōngkǒuchéngnuòzhīshìshèdeqián,jiūjìngnéngfǒuchéngzhēnjuéfànhòudejiànháng,zhèjiànhángyàokàolièdetánpàn、 tiáoyuē、 xiédìng、 qiānzhīhòudezūnshǒuzhíhángláishíxiàn,érjǐnjǐnshìkàozhāngzuǐ。 

dàntuībēihuànzhǎnzhījiānquèshìguāncháduìfāngdejuéjiāhuì,shìyàngderénbèiyǐndàoquāndāngzhōng,měiréndōuzàizhōngxúnzhǎohuì。 zhèshìpángderénwǎng,měiréndōushìzhèwǎngluòshàngjiāochādediǎn,yóuyǐnchūdediǎn,zàizhànjiānderénxīnzhōngliúxiàxiēyòngdehǎogǎn。 

guǒshuō1912niánsūnwénhuángxìngcānjiādefànshìmàoxìngdeduìqiánqīnghuángchuántǒngwǎngluòdezhì(zòngránzhèwǎngluòjīngméiluò),meyuánshìkǎizài1913niándefàn,shìkāixīndewǎngluò  miànxiàngzhěngguóshìjièdewǎngluò。 zhōngguóyuèkàozhèwǎngluòshēngcún,lièqiángdezhīchíyuèchéngwéizhèguójiādeshǒuyàorèn。 

zàizhīhòudeshídài,zhèshìyuèmíngxiǎn,zhīshìwǎngluòdezhōngxīnzhízàibiàn,cóngkāishǐshídeyīng、 děnglǎopáilièqiáng,dàojīngrénjuédeběn,zàidàobèishìwéiyóuzhīguāngdeměiguó。 fēichánghàndeshì,jìnguǎnzhōngguóshìzhàokāifàndezhǔrén,dànquècóngwèiyǒuhuìzàizhèchǎngfàndewǎngluòzhōngzhànzhōngxīndewèizhì。 

běnwénjīngxīnzhōukānshòuquán。 

shídàimiàntān,shēnghuózěnnéngméitài?

xīnzhōukānshùnew-weekly

guójiārénwén浙江快乐12<rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn">

zhǎngànèrwéiguānzhù(hào:gjrwls)

dìngyuè

<rb>时</rb><rt>shí</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt>

mínguó鸿hóngményàn:sūnzhōngshānmǎnqīnghuángdegānfàn">

diǎnxiàfāng yuèyuánwén lejiěgèngduōguóyuánchuàngchǎnpǐn

   

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

揭秘:为什么明朝会成历史上最大的太监帝国?

宦官问题,历来是中国几千年封建政权的毒瘤。各朝各代,将这个问题处理得好的并不多见。柏杨说中国经历了三次最黑暗的宦官时代:...详情>>

南粤36选7走势图200期 安徽11选5走势图 排列三近500期走势图 25选7开奖记录 内蒙古11选5走势图连线 安徽十一选五开奖查询 安徽十一选五开奖结果 广西十一选五开奖结果 广西快三开奖走势图 广西11选5开奖查询 3D 新疆十一选五200期走势图 极速时时彩开奖历史记录 新疆35选7 500期走势图 快乐赛车走势图200期 山西快乐十分200期走势图 宁夏十一选五走势图200期 北京快三走势图200期